Przedszkole nr 46
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Przedszkole nr 46 > Menu Podmiotowe > Zasady funkcjonowania > Zasady funkcjonowania

Zasady funkcjonowania

  Drukuj
 

 

Tryb działania Przedszkola określa:

 

 - Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U 2004 nr 256            poz.2572, z późn. zm.)

 

 - Ustawa z 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U 2007 nr 80. poz. 542)    

 

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.(Dz. U z 2001r. Nr.61)

 

- ustawa z 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz.U 2006 nr 97, poz. 674 z późn. zm.)

 

Statut Przedszkola

 

Arkusz organizacyjny przedszkola zatwierdzony przez Burmistrza         Dzielnicy Praga Południe

 

 

 

 

 

Zasady działania

 

1.      Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty oraz z aktów wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności z  podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

 

 

2.      Celem wychowania przedszkolnego / nowa podstawa programowa z dnia 23 grudnia 2008r. ( Dz. U. Nr 4, poz. 7 z 2009r. – obowiązuje od 1 września 2009r.)  jest:

1)      wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;

2)      budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co dobre i co złe;

3)      kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;

4)      rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;

5)      stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;

6)      troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;

7)      budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;

8)      wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

9)      kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;

10)  zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie

       ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie ich

       wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej;

 

3.      Do zadań przedszkola należy:

1)      Właściwe zaplanowanie zajęć dziecka zgodnie z nową podstawą programową.                                                                                                                               

Cel: Troska o prawidłowy rozwój psychoruchowy ora przebieg wychowania i kształcenia dzieci.

2)      Prowadzenie obserwacji pedagogicznych: dokumentowanie tych obserwacji.

Cel: Poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci: opracowanie działań wspomagających.

3)      Analiza gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna).

Cel: zgromadzenie informacji, które mogą pomóc:

rodzicom w poznaniu stanu gotowości swojego dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej, aby mogli je w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do potrzeb, wspomagać;

nauczycielom przedszkola przy opracowaniu indywidualnego programu wspomagania i korygowania rozwoju dziecka, który będzie realizowany w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej;

pracownikom poradni psychologiczno – pedagogicznej, do której zostanie skierowane dziecko w razie potrzeby pogłębionej diagnozy związanej ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
4) Zapewnienie opieki logopedycznej dla dzieci z zaburzeniami rozwoju

     mowy;

Cel: Pomoc już na etapie przedszkola w korygowaniu i eliminowaniu zaburzeń mowy. Włączanie rodziców tych dzieci w proces korygowania rozwoju mowy.

5)      Prowadzenie edukacji zdrowotnej wśród dzieci, rodziców i nauczycieli;

Cel: kształtowanie świadomości zdrowotnej dzieci oraz nawyków dbania o własne zdrowie w codziennych sytuacjach w przedszkolu i w domu; współpraca w tym zakresie z rodzicami, nauczycielami i innymi pracownikami przedszkola;

6)      Spójne oddziaływania wychowawcze;

Cele:

systematyczne informowanie rodziców o zadaniach wychowawczych

i kształcących realizowanych w przedszkolu; zapoznanie rodziców z „Podstawą programową wychowania przedszkolnego” i włączanie ich do kształtowania u dziecka zalecanych tam wiadomości i umiejętności;

informowanie rodziców o sukcesach i kłopotach dzieci, a także włączanie ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności na jakie natrafiają;

zachęcanie rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola, np. wspólne organizowanie i udział w imprezach, uroczystościach, wycieczkach i innych wydarzeniach, w których biorą udział dzieci;

7) Uwzględnianie w pracy dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej 

    dzieci należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz

    posługujących się językiem regionalnym.

Cel: Rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej.

8)       Zaznajomienie nauczycieli z „Podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych” w zakresie I etapu edukacyjnego, a zwłaszcza klasy I szkoły podstawowej;

Cel: Poznanie wymagań i właściwe przygotowania dzieci do podjęcia nauki w szkole podstawowej;

 

     9)  Udzielanie pomocy psychologiczno pedagogicznej:

 

     Cel:  rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych

     oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych wychowanków,

     wynikających w szczególności:

- z niepełnosprawności;

- z niedostosowania społecznego;

- z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

- ze szczególnych uzdolnień;

- ze specyficznych trudności w uczeniu się;

- z zaburzeń komunikacji językowej;

- z choroby przewlekłej;

- z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

- z niepowodzeń edukacyjnych;

- z edukacyjnych zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową wychowanków i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi;

- z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu rodzicom wychowanków

i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych  w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci.

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu jest udzielana z inicjatywy:

- rodziców wychowanka;

- nauczyciela lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z wychowankiem;

- poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;

 

W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w formie:

- zajęć specjalistycznych:

- korekcyjno-kompensacyjnych,

- logopedycznych,

- socjoterapeutycznych

- oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

 

W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

 

10) Organizowania opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi:

 

       -  Przedszkole może organizować opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi, pod  warunkiem uzyskania na piśmie orzeczenia od lekarza prowadzącego lub psychologa (w zależności od rodzaju niepełnosprawności) o wskazaniu uczęszczania do publicznego przedszkola, nie posiadającego oddziału integracyjnego.

 

4.      Przedszkole realizuje zadania w następujący sposób:

 

1)      zgodnie z arkuszem organizacyjnym zatwierdzonym przez organ prowadzący, zapewnia pełną obsadę pedagogiczną i administracyjno – obsługową;

2)      organizuje różnorodną aktywność edukacyjną prowadzoną przez wykwalifikowany personel pedagogiczny i specjalistyczny, prowadzi pracę pedagogiczną według programów zgodnych z podstawą programową;

2a) organizuje działalność innowacyjną i eksperymentalną;

3)      tworzy warunki materialne i organizacyjne do animowania różnorodnych sytuacji edukacyjnych poprzez:

a)      aranżację sal wyzwalającą wielostronną aktywność dzieci,

b)      organizowanie bazy dydaktycznej dla specjalistów.

 

5.      Podstawowymi formami działalności edukacyjnej są:

 

1)      sytuacje dydaktyczno-wychowawcze (indywidualne, zespołowe i grupowe) organizowane przez nauczyciela;

2)      zabawy dydaktyczne, ruchowe, badawcze, konstrukcyjne, itp., wycieczki, koncerty muzyczne, przedstawienia teatralne;

3)      zajęcia dodatkowe z uwzględnieniem w szczególności potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci np. umuzykalnianie, gimnastyka korekcyjna, nauka języków obcych, tańce, plastyka – prowadzone są na wniosek i koszt rodziców (opiekunów prawnych);

4)      religia z uwzględnieniem prawa rodziców do decydowania o uczestnictwie dzieci w zajęciach.

 

6.      Przedszkole organizuje różnorodne formy współpracy z rodzicami (opiekunami):

 

1)      spotkania indywidualne, zespołowe, grupowe z nauczycielami oraz z różnymi specjalistami w zależności od potrzeb i zainteresowań rodziców;

2)      zajęcia otwarte i warsztaty, podnoszące świadomość pedagogiczną rodziców (opiekunów);

3)      uroczystości, imprezy artystyczno-rekreacyjne, integrujące przedszkole z domem rodzinnym.

 

7.      Współpracuje z poradnią psychologiczno – pedagogiczną oraz instytucjami

     i stowarzyszeniami edukacyjnymi.

 

8.      Przedszkole sprawuje opiekę nad dzieckiem od momentu przekazania dziecka przez rodzica, opiekuna prawnego lub inną upoważnioną przez nich osobę pod opiekę wychowawcy grupy lub pod opiekę upoważnionego pracownika przedszkola, do czasu odbioru dziecka z Sali lub ogrodu przez rodzica, opiekuna prawnego lub inną upoważnioną przez nich osobę:

 

1)      dyrektor przedszkola powierza oddział opiece jednego lub dwu nauczycieli, w zależności od czasu pracy oddziału i obowiązującego pensum nauczyciela;

2)      w grupie dzieci 3-letnich jest zatrudniona osoba jako pomoc nauczyciela, która pomaga w sprawowaniu opieki;

3)      wszystkie zajęcia organizowane poza terenem przedszkola muszą być wcześniej uzgodnione z dyrektorem przedszkola.

4)      wychowankowie są ubezpieczeni, wysokość składki oraz wybór firmy uzgadnia się z rodzicami na zebraniu ogólnym we wrześniu.

 

9.       Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów):

 

- opiekę nad dziećmi przy przyprowadzaniu i odbieraniu z przedszkola sprawują rodzice   

  (prawni opiekunowie) lub osoby pełnoletnie przez nich upoważnione zapewniające

   dziecku pełne bezpieczeństwo;

 

- do przedszkola mogą uczęszczać dzieci zdrowe, o chorobie zakaźnej rodzice mają

  obowiązek powiadomić nauczyciela oddziału;

 

- na prośbę nauczyciela w uzasadnionych przypadkach rodzic jest zobowiązany do

  dostarczenia zaświadczenia na piśmie od lekarza pediatry stwierdzające zdolność

  dziecka do przebywania w przedszkolu;

 

- nauczyciel oddziału ma obowiązek zgłosić rodzicom (prawnym opiekunom) stan

  dziecka wskazujący chorobę;

 

- rodzice pisemnie oświadczają o sposobie postępowania w razie wypadku dziecka

  w przedszkolu.

 

Szczegółowe kryteria przyprowadzania i odbioru dzieci z przedszkola wprowadzone uchwałą Rady Pedagogicznej znajdują się w dokumentacji placówki.

 
 
Wprowadził BZMW/ext.mboguszewska 17-12-2012
Aktualizujący bzmw/ext.mboguszewska 17-12-2012
Zatwierdzający bzmw/ext.amasiarczyk 17-12-2012
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 18-12-2012
Liczba odwiedzin: 1090